یازدهمین جشنواره تعالی مدیریت تعاونی

یازدهمین جشنواره ملی تعالی تعاونی با حضور مهدی مسکنی معاون امور تعاون و باقر فتاحی رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون،البرز محمدی رئیس صندوق ضمانت تعاون و جمعی از مدیران شرکتها و اتحادیه های تعاونی ، تهران ، مجموعه فرهنگی تلاش، 15شهریور ماه 1401


تاریخ : 1402/02/02 ادامه مطلب