عارضه یابی

عارضه یابی ، ارایه و اجرای برنامه های بهبود ، تعیین شاخص های اختصاصی، سنجش و استقرار چرخه بهره وری در تعاونی ها انجام می شود.

فاز اول: جمع آوری اطلاعات و شناخت  از تعاونی

 • جمع آوری اطلاعات سازمان در حوزه های کارایی، بهره وری، نوآوری، قابلیت انعطاف، کیفیت و رضایت مشتری، سودآوری و شناخت تعاونی

فاز دوم: تدوین شاخص های عمومی

 • تهیه و ارایه شاخص های عمومی بهره وری در تعاونی ها
 • بررسی محیط و بهینه کاوی ( benchmarking)
 • استخراج نشانه ها از حوزه های نتایج

فاز سوم: اولویت بندی عوارض و راه کارها

 • تعیین عوارض در تعاونی
 • بررسی علل بروز عوارض و تعیین علل ریشه ای و فرصت های بهبود
 • تعیین راه کارهای رفع علل ریشه ای جهت حذف عوارض

فاز چهارم: تعريف پروژه‌هاي بهبود و اجرا

 • اعلام شاخص های بهبود
 • اندازه‌گيري سطح بهره‌وري در شركت و تعريف راهكارها
 • تعریف پروژه‌هاي بهبود
 • ارایه گزارش و برنامه بهبود

فاز پنجم: طرح ریزی اجرای راه کارها

 • ارائه برنامه بهبود

در این مرحله، یک برنامه زمانبندی مناسب به منظور مدیریت و کنترل بهتر راهکارها اعمال می گردد هدف از انجام برنامه ریزی اجرای راهکارهای پیشنهادی مشخص نمودن زمان اجرا، منابع مورد نیاز و برنامه ریزی در جهت اجرای پروژه ها (راهکارها) و پیش بینی نتایج می باشد.

فاز ششم: ارائه گزارش

 • تهیه گزارش نهائی کلیه اقدامات به عمل آمده و پیشنهادات برای اجرای سایر برنامه های بهبود بهره وری در تعاونی.

ارائه گزارش كامل اقدامات، پروژه‌هاي بهبود و نتايج مالي و اقتصادي بدست آمده براي شركت و ارائه آن به تعاونی