درباره جایزه

درباره جایز:

  مدل های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری قوی برای ارزیابی اثربخشی استقرار سیستم ها در سازمان های مختلف و بهبود آن ها به کار گرفته می شوند. با بکارگیری این مدل ها، ضمن اینکه یک ســازمان می تواند میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار دهد، امکان مقایسه عملکرد خود با سایر سازمان ها و به ویژه با بهترین آن ها را خواهد داشت.

در 145 کشور از مناطق مختلف جهان  تعداد 12/6 میلیون تعاونی با عضویت  1میلیارد نفر فعالیت دارند و سالانه قریب به  3 هزار میلیارد دلار درآمد دارند. امروزه در بسیاری از این کشورها از جمله: آمریکا، کانادا، هند  و ...، انجمن ها و سازمان های غیردولتی علاوه بر تشويق تعاونی ها به پيروی از مدل‌های تعالی سازمانی ، اقدام به اعطای جایزه تعالی تعاون می کنند. در ایران حدود 100 هزار شرکت تعاونی فعالیت دارند . در راستای توسعه‌ نظام‌های مدیریتی در تعاونی ها اعم از نظام مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بهینه فرآیندها و نحوه راهبری تعاونی ها،  ارتقای بهره ‌وری، کاهش هزینه‌ ها و افزایش کیفیت کار تعاونی ها و رشد بخش تعاونی در اقتصاد کشور، جایزه تعالی مدیریت تعاونی به مديران تعاونی های كشور معرفي شده است.

با معرفی "مدل تعالی مدیریت تعاونی" و "جایزه ملّی تعالی مدیریت تعاونی" از سال 1391، بسیاری از مدیران شرکت های تعاونی توانسته اند با استقرار مدل، به چارچوب مناسبی برای اعمال روش‌های نوین مدیریتی در سازمان خود دست یابند و نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود خود را بشناسند و در جهت تعریف برنامه‌های بهبود و اجرای آنها گام بردارند.

كلیه شرکت ها، اتحادیه ها و اتاق های تعاون در بخش های مختلف اعم از تولید، توزیع و خدمات در صورت انجام خودارزیابی بر اساس الگوی تعالی مدیریت تعاونی، به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود و فراهم‌سازی سایر مقدمات می‌توانند متقاضی جایزه ملّی تعالی مدیریت تعاونی باشند.

اهداف جایزه ملّی تعالی مدیریت تعاونی عبارت است از:

•           ایجاد فضای رقابتی برای تعالی تعاونی ها و سازمان‌ها،

•           تشویق تعاونی ها برای اجرای خودارزیابی و شناخت نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود،

•           ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات موفق تعاونی ها.

نحوه ارزیابی

گزارش ارسالی تعاونیها (اظهارنامه تعالی) بر اساس نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود ارزیابی شده و سپس ارزیابان،‌ بازدید از محل را انجام داده و ابهامات موجود در اظهارنامه را رفع و پاسخ سؤالات خود را از تعاونی دریافت می‌كنند.  سپس امتیاز ارزیابی تعیین و مراتب به دبیرخانه جایزه اعلام می‌شود. متعاقب آن، کمیته داوری تصمیم نهایی را در خصوص سطح تعالی تعاونی متقاضی اتخاذ خواهد كرد. تصمیم نهایی در مورد امتیاز و نتیجه حاصل از ارزیابی پس از طی مراحل مربوطه، توسط دبیرخانه به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

در پایان فرآیند ارزیابی، گزارش بازخورد بر اساس ارزیابی‌ها براي متقاضیان ارسال می‌شود. در صورت درخواست متقاضی، دبیرخانه جایزه همچنین می‌تواند جلسه‌ای را برای بحث بین تعاونی متقاضی و تیم ارزیابی تنها جهت تفهیم و تبیین گزارش، هماهنگ نماید. هدف از این امر اطمینان از دریافت گزارش معتبر و قابل استفاده توسط تعاونی های متقاضی است.

سطوح تعالی

سطوح تعالی، تعاونی ها را در دستیابی به تعالی متمایز می‌كند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی، نشان می‌دهد. جایزه ملّی تعالی مدیریت تعاونی، دارای سطوح زیر است:

تندیس‌های بلورین، سیمین و زرّین

تقدیرنامه برای تعالی

گواهی تعهد به تعالی

فرآیند جایزه در هر كدام از این سطوح و در هر كدام از بخش‌های جایزه ملّی تعالی مدیریت تعاونی به تفكیك به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یك از سطوح در هر گروه، بطور جداگانه انتخاب و معرفی می‌شوند. تعاونی هایی كه به هر یك از سطوح تعالی دست پیدا كنند، می‌توانند از نشان مربوط به همان سطح (نشان های تعالی) در تبلیغات خود استفاده كنند. دستیابی به هر یك از سطوح فوق به میزان امتیاز كسب شده در ارزیابی بستگی دارد. 

امتیازات و شرایط دستیابی به سطوح تعالی

سطح تعالی

امتیاز

تندیس زرین

بیش از 650

سیمین

بیش از 550

بلورین

بیش از 450

ویژگی‌ها و سایر شرایط

تعاونی های متقاضی دریافت "تندیس"، باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

1- تحويل اظهارنامه تعالي در مهلت مقرر كه هر ساله اعلام مي‌شود

2- تعیین یكی از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی سازمانی

3- فرآیند خود ارزیابی در سازمان بطور سیستماتیك نهادینه شده و در زمان ارسال اظهارنامه، از آخرین خود ارزیابی بیش از یك سال نگذشته باشد.

4- تدوین، توسعه، اولویت‌بندی و جاری‌سازی برنامه‌های بهبود، مبتنی بر نتایج حاصل از خود ارزیابی

5- اثبات روند بهبود قابل ملاحظه حداقل طی سه سال اخیر

6- تعادل بین امتیاز توانمندسازها و نتایج؛ اختلاف امتیاز توانمندسازها و امتیاز نتایج نباید از 10% امتیاز كل بیشتر باشد.

7- هر یك از مفاهیم بنیادین در تعاونی دارای مصادیق بارز و آشكار باشد و انعكاس منفی بارز و آشكار از عملكرد تعاونی متقاضی در اذهان ذینفعان مشهود نباشد.

8- حصول تعاونی به مرحله‌ای كه از طریق بهینه‌كاوی بیرونی، اعم از فرآیندها و شاخص‌های عملكردی، در صدد كسب بهبود باشد.

9- جهت دستیابی به تندیس بلورین، تعاونی متقاضی باید در غالب شاخص‌ها با بهترین تعاونی ها در كلاس خود قابل مقایسه باشد.

10- جهت دستیابی به تندیس سیمین، تعاونی متقاضی باید در غالب شاخص‌ها با تعاونی های در كلاس جهانی قابل مقایسه باشد.

11- جهت دستیابی به تندیس زرین، تعاونی متقاضی علاوه بر قابل مقایسه بودن با تعاونی های در كلاس جهانی، باید نقش الگو داشته و بتواند در بسیاری از زمینه‌ها توسط دیگر تعاونی ها مورد الگوبرداری قرار گیرد.

12- امتیاز معیارهای فرآیندها، نتایج مشتری و نتایج كلیدی عملكرد برای دستیابی به تندیس‌های بلورین و سیمین باید در بازه 41 تا 50 درصد، یا بیش از آن و برای دستیابی به تندیس زرین در بازه 51 تا 60 درصد، یا بیش از آن باشد.

سطح تعالی

امتیاز

تقدیر نامه 5 ستاره

بیش از 450

تقدیر نامه 4 ستاره

بیش از 400

تقدیر نامه 3 ستاره

بیش از 350

تقدیر نامه 2 ستاره

بیش از 300

تقدیر نامه 1 ستاره

بیش از 250

ویژگی‌ها و سایر شرایط

تعاونی های متقاضی دریافت "تقدیرنامه برای تعالی"، باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

1-      تعیین یكی از مدیران ارشد به عنوان مدیر تعالی سازمانی

2-      اجرای یكی از روش‌های خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی كه در زمان ارسال اظهارنامه، از آخرین خود ارزیابی بیش از یك سال نگذشته باشد.

3-     تدوین، توسعه، اولویت‌بندی و جاری‌سازی برنامه‌های بهبود كه بر اساس خود ارزیابی استخراج شده باشد.

4-     تعاونی متقاضی، باید نتایج حاصل از اجرای حداقل یكی از برنامه‌های بهبود ناشی از فرآیند خود ارزیابی را كه نشان‌دهنده اثربخش بودن استقرار مدل تعالی باشد، ارائه كند.

5-     تعاونی متقاضی باید در غالب شاخص‌ها با متوسط تعاونی ها در حوزه فعالیت خود قابل مقایسه باشد.

سطح تعالی

امتیاز

گواهینامه

امتیاز دهی ندارد

ویژگی‌ها و سایر شرایط

تعاونی های متقاضی دریافت "گواهی تعهد به تعالی"، باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند:

1- اجرای یکی از روش‌های خود ارزیابی بر اساس مدل تعالی که به وسیله آن بتوان نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود را استخراج كرد.

2- استخراج و اولویت‌بندی برنامه‌های بهبود

3- به اجرا گذاردن برنامه‌های بهبود

4- در مجموع در شرکت متقاضی باید حداقل در سطح مدیران ارشد و میانی آشنایی کاملی با مدل، مفاهیم و معیارهای آن وجود داشته باشد

5- برای این منظور یك نفر از مدیران ارشد را به عنوان مدیر تعالی سازمانی منصوب و دوره‌های آموزشی مرتبط با مدل تعالی  را برگزار کرده باشد

6- تعهد رهبران شرکت به اجرای برنامه‌های بهبود و انجام خود ارزیابی‌های دوره‌ای در چارچوب مدل تعالی سازمانی مشهود باشد.

 

ارکان جایزه تعالی

دبیرخانه: خانه تعاونگران به عنوان مجری طرح، دبیرخانه اجرایی تعالی مدیریت تعاونی را تشكیل داده است و مدیریت آن را بر عهده دارد.

شورای راهبری

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

سمت

محل کار

1

علی حسین شهریور

دکتری حقوق

دبیرکل

خانه تعاونگران

2

غلامحسین حسینی نیا

دکتری کشاورزی

مشاور وزیر و رئیس

مرکز آموزش عالی مهارت

3

رسول ارجمند

دانشجوی دکتری

آینده پژوهی

مدیر منابع انسانی

بانک توسعه تعاون

4

محمدعلی مهدوی

دکتری مدیریت

رئیس

انجمن بهره وری ایران

5

علیرضا ناطقی

دانشجوی دکتری MBA

مدیر کل تعاونی های خدماتی

وزارت تعاون

6

البرز محمدی

کارشناس ارشد کشاورزی

مدیر کل تعاونی های تولیدی

وزارت تعاون

7

پیمان باباخانلو

دکتری مدیریت استراتژیک

مدیر کل توسعه تعاون

وزارت تعاون

8

سید محمود رشیدی فرد

کارشناس ارشد

مدیریت

رئیس هیئت مدیره

خانه تعاونگران

9 یعقوب رستمی کارشناس ارشد مدیرکل تعاونی های توزیعی  وزارت تعاون

کمیته علمی

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

سمت

محل کار

1

حمداله رستمی

دکتری

تعاون

مدیر کل دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی ها

وزارت تعاون

2

یحیی صمدی مقدم

دکتری

مدیریت تکنولوژی

معاون

شرکت صنعتی نیرو محرکه

3

مهرانگیز میکائیلی

دکتری

آموزشی

مدیرعامل

مرکز علمی کاربردی آیین زندگی

4

جواد محمدقلی نیا

دکتری

ترویج

عضو هیئت مدیره

انجمن علمی تعاون

5

علیقلی حیدری

دکتری

ترویج کشاورزی

رئیس

انجمن علمی تعاون

6

حمید فرید نصر

دکتری

مدیریت صنعتی

عضو

خانه تعاونگران

7 خدا مرادی مهندسی متالوژی عضو انجمن بهره وری ایران

کمیته داوری

ردیف

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات

سمت

محل کار

1

نادر محمد جعفری

کارشناس ارشد

مدیریت اجرایی

معاون مدیرکل

وزارت تعاون

2

داوود صفوتی امین

کارشناس ارشد

MBA

مدیرکل منابع انسانی

وزارت تعاون

3

احمد هاشمی

کارشناس ارشد

اقتصاد نظری

مدیرعامل

اتحادیه حمل و نقل دریایی کشور

4

حمیدرضا البرزی

کارشناس ارشد

مدیریت اقتصاد

معاون اعتباری

بانک توسعه تعاون

5

الیاس اروانه

لیسانس

مدیریت دولتی

بازنشسته

وزارت تعاون

6

شهلا احمدی

دکتری

روانشناسی

عضو

خانه تعاونگران

7 نادر هوشمندیار دکتری مدیریت مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
 

ارزیابان

 

دانلود: فرم ثبت نام ارزیابان

دانلود: فرم سوگندنامه ارزیابان

دانلود: رویه انتخاب ارزیابان و فرآیند ارزیابی

توجه:

متقاضیان همكاری به عنوان ارزیاب ، فرم ثبت نام  را تكمیل و از طریق ایمیل taavongaraniran@gmail.com   به دبیر خانه جایزه تعالی مدیریت تعاونی ارسال نمایند. برای كسب اطلاعات بیشتر با 66470130 تماس حاصل فرمائید.