حامیان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک توسعه تعاون

صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

انجمن علمی تعاون

اتاق تعاون ایران

انجمن بهره وری ایران

مجمع کیفیت و استاندارد اسلامی

موسسه آموزش عالی مهارت

گروه پیشگامان کویر یزد

مرکز آموزش علمی کاربردی پیشتازان آیین زندگی

اتحادیه تعاونی های حمل و نقل دریایی کشور