حامیان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک توسعه تعاون، بانک رفاه کارگران، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، انجمن علمی تعاون، اتاق تعاون ایران، انجمن بهره وری ایران،  شرکت دانش بنیان گسترش طراحان نقش الماس ، مجمع کیفیت و استاندارد اسلامی، موسسه آموزش عالی مهارت، شرکت تعاونی زاگرس پوش،شرکت تعاونی پیشگامان سیمین تجارت اورآسیا، گروه پیشگامان کویر یزد، مرکز آموزش علمی کاربردی پیشتازان آیین زندگی، اتحادیه تعاونی های حمل و نقل دریایی کشور