آموزش

نیازسنجی و تدوین منابع آموزشی وکمک آموزشی ، برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزش های بهره وری و تعالی سازمانی و تهیه بانک مدرسین توسط انجمن علمی تعاون با همکاری خانه تعاونگران انجام می شود.

آموزش فرآیند های شرکت در ارزیابی جهت تحقق تعالی مدیریت تعاونی از اهمیت بالایی برخوردار است. در همین راستا دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه های شماره  132262 مورخ 1395/07/14 و شماره 144359 مورخ 1394/07/26 فهرست دوره های آموزشی زیر را که از سوی خانه تعاونگران طراحی شده است ، برای درج در تقویم آموزشی سالانه و برگزاری دوره های مذکور به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ نموده است.  دوره های آموزشی برای تعاونی ها رایگان برگزار می شود.

ادارات کل استانی و تعاونی ها  می توانند برای تامین مدرس با 66470130-021 (دبیرخانه) تماس حاصل نمایند. انجمن علمی تعاون نیز در رابطه با آموزش همکاری لازم را بعمل می آورد.

1- آشنایی با مدل تعالی مدیریت تعاونی به مدت 8 ساعت

2- آموزش خود ارزیابی به مدت 16 ساعت

3-آشنایی با نحوه تدوین اظهارنامه  به مدت 8 ساعت

4- آشنایی با منطق رادار  به مدت 8 ساعت

5- تربیت ارزیاب  به مدت 8 ساعت

6- آموزشی اهمیت ،ضرورت و نحوه انجام عارضه یابی در شرکت های تعاونی 4 ساعت

7- آموزش نحوه اندازه گیری شاخص های عمومی و اختصاصی در تعاونی ها 8 ساعت

8 - مشاوره و آموزش چگونگی اجرای برنامه های بهبود تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری 12 ساعت

9 -آموزش نحوه استقرار چرخه مدیریت بهره وری در تعاونی 12 ساعت

 

برای تسریع و تسهیل در نحوه تدوین اظهار نامه و آشنایی با مدل تعالی سازمانی روی لینک فایل های آموزشی زیر کلیک کنید:

1 دستور العمل ساختار و ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﻳﻦ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ
2 فایل آموزش فشرده آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM
3 فایل کتاب جایزه تعالی مدیریت تعاونی
4 کارگاه آموزشی آشنایی با روش های خود ارزیابی