ثبت نام ارزیابان جایزه تعالی آغاز شد.

به منظور اجرای فرآیند ارزیابی شرکت‌های متقاضی جایزه ملي تعالی مدیریت تعاونی، دبیرخانه این جایزه نیازمند استفاده از ارزیابانی است که دانش و تجربه کافی در مورد مدل‌های تعالی سازمانی به ویژه مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) داشته باشند. بر این اساس دبیرخانه جایزه برای فرایند انتخاب ارزیابان اقدام به ثبت نام متقاضیان می نماید.


تاریخ : 1395/03/17 ادامه مطلب