مهلت ارسال اظهار نامه تا 20 آبان ماه 96

اطلاعیه خیلی مهم و فوری

مدیران عامل محترم کلیه شرکت های تعاونی حاضر در فرآیند طرح تعالی مدیریت و ارتقای بهره وری و جایزه تعالی مدیریت تعاونی

موضوع: تمدید مهلت ارسال اظهار نامه تا 20 آبان ماه 96

همانگونه که اطلاع دارید، تعاونی ها برای حضور در فرآیند طرح تعالی مدیریت و ارتقای بهره وری و جایزه تعالی، باید اظهارنامه تعالی خود را تدوین و به دبیرخانه جایزه تعالی ارسال کنند. این کار با این هدف انجام می شود که ارزیابان جایزه تعالی قبل از حضور در تعاونی، اظهارنامه تعالی را مطالعه کنند و ارزیابی خود را مبتنی بر آن انجام دهند. بمنظور تسهیل در تهیه اظهار نامه به پیوست دستور العمل ساختار اظهار نامه جایزه ملی تعالی مدیریت تعاونی به انضمام نمونه اظهار نامه های سطوح گواهی تعهد به تعالی ، تقدیر و تندیس ارسال می شود، ترتیبی اتخاذ نمایید مدیرتعالی آن تعاونی که مسئوليت اصلي فرآيند خودارزيابي و تدوين اظهارنامه را بر عهده دارد ، با توجه به سطح بلوغ آن تعاونی با رعایت دستور العمل مذکور نسبت به تدوين اظهارنامه (سطح گواهی و یا سطح تندیس) اقدام و حداکثر تا 20 آبان ماه سال 1396 آن را به دبیرخانه ارسال نمایند. تاکید می نماید هر تعاونی با توجه به سطح بلوغ خود در زمینه تعالی صرفا یک اظهار نامه باید تکمیل و ارایه نماید.

دبیرخانه جایزه