كارگاه آموزشی جايزه تعالي مديريت تعاوني در استانها به روایت تصویر

كارگاه های آموزشی آشنایی با جايزه تعالي مديريت تعاوني، خود ارزیابی ، تدوین اظهار نامه و منطق رادار  با حضور تعاونيها در سطح کشور برگزار شد.

كارگاه های آموزشی در استان کرمان

كارگاه های آموزشی در استان تهران

كارگاه های آموزشی در استان آذربایجان شرقی