شورای راهبری جایزه تعالی مدیریت تعاونی

جلسه شورای راهبری جایزه تعالی مدیریت تعاونی در محل خانه تعاونگران تشکیل شد.

در این جلسه بر جلب مشارکت و همکاری همه سازمانهای دولتی و غیر دولتی و تشکل های تخصصی حوزه تعاون و تعالی سازمانی در اجرای فرایند جایزه تعالی تعاون  تاکید شد.

 کمیته علمی جایزه تعالی مدیریت تعاونی مکلف شد ، نسبت به تدوین و ارایه یک نقشه راه ۳ تا ۵ ساله برای این جایزه اقدام نماید.

همچنین بر تدوین و ارایه برنامه میان مدت برای طراحی یک مدل اختصاصی تعالی تعاون با تاکید بر ویژگی ها ، اصول و ارزش های تعاون و همچنین تجارب سایر کشورها تاکید شد.

گفتنی است با توجه به نقش استاندارد ها در توسعه بخش تعاونی ، خانه تعاونگران در راستای تعالی سازمانی تعاونی ها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون اقدام به ارزیابی تعاونی ها و اعطای جایزه تعالی مدیریت تعاونی می نماید.
مدل جایزه تعالی مدیریت تعاونی برای ارزیابی شرکت های تعاونی مدل تعالی سازمانیEFQM است.

ثبت نام ششمین دوره جایزه تعالی مدیریت تعاونی برای سال 1396 آغاز شده است.