درخواست خانه تعاونگران

با توجه به اهمیت فرآیند آموزش در ارتقای دانش مدیریت تعاونی ها ، طی نامه ای از سوی خانه تعاونگران درخواست برگزاری دوره های آموزش تعالی سازمانی تعاونی ها، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شد.